QUALIFICATION1997Engineer in Rural Works and Industry, Ha Noi AgriculturalUniversity No1,Vietnam.2003Master in Agri-Chain Management, with reference to developing countries, Van Hall Larenstein University, the Netherlands.2007Certificate in Business Development Services, Da Lat,...

THÔNG TIN VỀ BÁC TÔM(Ảnh: Cán bộ ILRI đang thăm farm Bác Tôm)Uy tín doanh nghiệp: •Cửa hàng thực phẩm sạch đầu tiên ở Hà Nội từ 2009 ở 6 Nguyễn...